Top

Postopek pridobitve potrdila o zaključeni II. stopnji izobraževanja iz TA

  /  Postopek pridobitve potrdila o zaključeni II. stopnji izobraževanja iz TA

1. Postopek pridobitve potrdila II stopnje (.pdf)
2. Priloga k postopku_Opis pogojev (.pdf)
3. Vloga za pridobitev Potrdila II stopnje (.pdf)
4. Priloga k Vlogi_Priporočilo mentorja (.pdf)

POSTOPEK PRIDOBITVE POTRDILA O ZAKLJUČENI 2.STOPNJI IZOBRAŽEVANJA IZ TA

Zakaj potreba po potrdilu

Za študente TAja v Sloveniji je proces certificiranja jasno določen s standardi, ki jih predpisujeta EATA in ITAA. Standardi določajo, pogoje za pridobitev certifikata o I. stopnji izobraževanja iz TAja, torej t.i. TA-101 ter postopek pridobitve naziva certificirani transakcijski analitik (CTA). Vmesna stopnja ni določena, kljub temu, da študentje v tem času opravijo veliko ur izobraževanja in prakse.

Ugotavlja se, da je zlasti proces za pridobitev CTAja za mnoge študente zelo zahteven, tako strokovno, časovno kot finančno. Zato se mnogi ne odločijo, da bi svoj proces izobraževanja zaključili na tak način, kljub temu pa TA znanje pri svojem delu zelo uspešno in kompetentno uporabljajo.

Pogosto brez določenega potrdila o znanju specializanti/edukanti v procesu zaposlovanja ne morejo dokazati svojih kompetenc. Ob tem določeni učitelji, ki poučujejo v Sloveniji, izdajajo svoja lastna potrdila, kar vnaša dodatno vprašanje o tem, kdo se lahko naziva z nazivom transakcijski analitik. V zadnjih letih smo lahko tudi opazili, da se študenti pogosto razvrščajo  in identificirajo z inštitutom iz katerega prihajajo.

To nas je vodilo, da smo kot  nacionalno društvo za transakcijsko analizo Slovenije  – SLOVENTA  pripravili potrdilo o zaključeni II. stopnji izobraževanja iz transakcijske analize. Potrdilo je pripravljeno v soglasju vseh učiteljev inštitutov, ki v Sloveniji izvajajo TA izobraževanje in pomeni poenotenje standardov vseh šol. Leta 2018 smo tedanje učitelje TAja v Sloveniji zaprosili za njihova mnenja, naredili primerjavo njihovih šolskih programov  ter na podlagi tega dosegli soglasje glede pogojev za izdajo tovrstnega potrdila.

Kdo lahko zaprosi za potrdilo

Za potrdilo lahko zaprosi posameznik, ki je:

  • bil udeležen izobraževanja iz TA v okviru ene ali več izbranih šol v obsegu najmanj 300 ur teoretičnega izobraževanja,
  • opravil najmanj 150 ur praktičnega dela,
  • svoje delo superviziral v obsegu najmanj 50-ih ur supervizije,
  • bil vključen v osebno terapijo v obsegu najmanj 50 ur,
  • ima izpolnjeno priporočilo s strani svojega mentorja in
  • je član društva Sloventa ali je plačal prispevek za obravnavo vloge v višini letne društvene članarine (če ni član društva).

Glej priloga k postopku: Opis pogojev

Kandidate prosimo, da nam pošljejo obrazce in dokazila po elektronski pošti na naslov obvestila@sloventa.si, prilogo Priporočilo mentorja, ki je originalno podpisana s strani mentorja (ali supervizorja), pa tudi po navadni pošti.

Prehodno obdobje

Zaradi dolge zgodovine izobraževanja TA v Sloveniji, ki sega od devetdesetih let prejšnjega stoletja dalje in s tem nastale raznolikosti v standardih izobraževalnih šol, za kandidate, ki so se izobraževali v takratnem obdobju, uvajamo tako imenovano prehodno obdobje. To pomeni, da je možno pridobiti potrdilo pod posebnimi pogoji in sicer, da kandidatu prilogo Priporočilo mentorja podpiše takratni mentor ali sedanji supervizor. Prehodno obdobje bo trajalo do leta 2026.

V prehodnem obdobju za dokazilo o izpolnjevanju pogojev velja tudi Potrdilo izbrane šole o izobraževanju, na katerem je navedeno minimalno število ur izobraževanja, praktičnega dela, supervizije in osebne terapije, če je število ur enako ali večje od pogojev, ki jih določa Sloventa. V prehodnem obdobju kandidatom ni potrebno prilagati ostalih dokazil, ki so sicer med predlogi dokazil navedena v prilogi k postopku Opis pogojev. Kandidat mora poleg Potrdila šole oziroma certifikata, predložiti še Vlogo Slovente in Prilogo k vlogi: Priporočilo mentorja.

Postopek pridobitve potrdila

Posameznik, ki ima izpolnjene pogoje, izpolni obrazec Vloga za pridobitev Potrdila II stopnje, priloži originalno podpisano Priporočilo mentorja,  ter vnese kopije potrebnih potrdil (pdf oblika)V kolikor vlagatelj ni član društva Sloventa, pred tem vplača prispevek za obravnavo vloge v višini letne članarine društva na račun Slovente:

IBAN:   SI56 0201 0009 2460 657
bic banke:  LJBASI2X  (lahko pustite prazno),
koda namena: OTHR
namen plačila: Obravnava vloge za pridobitev potrdila za 2. st.TA za IME PRIIMEK
referenca 99
Prejemnik:  Društvo Sloventa,Bratovševa ploščad 2, 1000, Ljubljana

Vloge se bodo pregledovale dvakrat letno, prvi rok za oddajo v letu je 1. marec, drugi rok za oddajo pa 30. oktober.

Komisija za pregled vlog je sestavljena iz 3 članic:

  • Ines Paravan, CTA(P) – predsednica
  • Nevenka Nakrst, CTA(P) – članica
  • Judita Bagon – članica

Komisija bo vloge obravnavala najkasneje v enem mesecu po izteku roka, vlagatelje bo v tem času tudi pozvala k morebitni dopolnitvi vlog ali razjasnitvi določenih dokumentov. Rok za dopolnitev vloge je 14 dni, v kolikor vloga ni dopolnjena, se zavrže kot nepopolna. Komisija bo vlagatelja kontaktirala preko tel.š.t ali e-naslova, ki ga bo navedel v obrazcu. Vsa dokumentacija se bo zbirala, vodila, uporabljala in varovala v skladu zakonom varovanju osebnih podatkov in GDPRjem.

V kolikor vloga ne bo pozitivno rešena (če dopolnitve ne bodo podane ali ne bodo prave), bo o tem vlagatelj obveščen. Imel bo možnost, da vlogo v skladu s pogoji ponovno vloži v naslednjem roku.

Potrdilo in naziv

Po pozitivno rešeni vlogi bo posameznik na naslov, ki ga bo navedel v obrazcu, v fizični obliki prejel potrdilo. Potrdilo je podpisano s strani predsednice komisije za izdajo potrdil in predsednice Slovente, žigosano z žigom Slovente ter ima zaporedno številko potrdila. Društvo Sloventa vodi register izdanih potrdil.

Posameznik, ki pridobi potrdilo o uspešno zaključeni stopnji izobraževanja iz TA, ne pridobi naziva transakcijski analitik. V kolikor ima podpisano pogodbo za opravljanje  CTA, lahko uporablja naziv Specializant transakcijske analize. V tem primeru, pridobi možnost, da se vpiše na seznam specializantov na spletni strani Slovente.

Društvo Sloventa posameznika, ki je pridobil potrdilo o zaključeni II. stopnji TA, povabi, da se včlani v društvo, v kolikor še ni član, in tako prispeva k razvoju in prepoznavnosti TAja v Sloveniji.

Strokovni odbor Sloventa